สองเจ็ด รีสอร์ท อู่ทอง สุพรรณบุรี  
 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยอันดีงามร่วมกันสืบสานประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต ทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ 27 รีสอร์ท จึงร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีอุปสมบทหมู่สมาชิกสหกรณ์ 27 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2552 ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ศิลปวัฒนธรรม