สองเจ็ด รีสอร์ท อู่ทอง สุพรรณบุรี  
  สหกรณ์และรีสอร์ทจัดถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง